Home

การออกแบบถนนคอนกรีต

การออกแบบโครงสร้างช้ันทางของถนนคอนกร ีต ส่วน ออกแบบและแนะน า ถนนคอนกรีตในประเทศไทยนิยมก่อสร้างในบร ิเวณตัวเมือง. การออกแบบถนนแอสฟัลต์คอนกรีตด้วย Superpave. Nonzakiz. Mar 15, 2019 · 2 min read · 2 min rea วิศวกรรมการทาง ขนส่ง RDD ออกแบบและคำนวณพื้นถนน v1.00 เป็นโปรแกรมออกแบบพื้นถนน คสล. ถนนคอนกรีต.

คํานําในการปร ับปรุง พ.ศ.2555 เมื่อป พ.ศ.2550 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด ได ยุติการพิมพ หนังสือ การออกแบบอาคารคอนกรี การออกแบบ ฐานราก พื้ นถนนคอนกรีต 5.0 2.5 เสาหรือผนังบาง 10.0 2.5 งานเทคอนกรีตด้วยเครื่องปั๊ ม 12.5 2.5 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ 15.0. สามประเภทหลักของการปูพื้นถนนด้วยคอนกรีตที่ใช้กันทั่วไปคือ (1) การปูพื้นคอนกรีตธรรมดามีรอยต่อ (อังกฤษ: Jointed plain concrete pavement (JPCP)), (2) การปูพื้นคอนกรีตเสริม. 39. ในการออกแบบถนนคอนกรีตควรพิจารณาออกแบบรองรับ Stresses เนื่องจากอุณหภูมิอย่างไร 1 ออกแบบถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง. เครดิตไฟล์ : by Athipat Tum Soraket. ผู้อัพโหลด : kaewgolf หมวดการกรอง

ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วย กรณีเป็นพื้นโรงงาน โกดัง พื้นถนน หรือพื้้นใดที่มี การออกแบบเหล็กเสริมในแผ่น. 3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเท า 10 3.3 หลักเกณฑ ทั่วไปในการออกแบบถนน 10 3.4 มาตรฐานที่ใช ในการออกแบบส ําหรับถนนเขตเม ือง 1 ถนนคอนกรีตส่วนใหญ่ออกแบบให้รับน้ำหนักได้มากกว่า 10 ตัน (ยกเว้นถนนทางหลวงบางสายที่รับน้ำหนักได้มากว่า 50 ตันก็มี) จึงนิยมทำถนนคอนกรีตตามซอก. - การออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต- การออกแบบทางวิ่งในสนามบินทั้งทางลาดยางและทางคอนกรีต- สาเหตุการชำรุดของทา

การก่อสร้างถถนคอนกรีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า. นักวิจัย สกว.ลงพื้นที่สำรวจถนนคอนกรีตยกตัว จ.สุรินทร์ ชี้เกิดจากอากาศร้อนจัดและการออกแบบก่อสร้างไม่ได้มรตรฐาน แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ผู้ให้บริการรับเหมาออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถคอนกรีต รับสกัดคอนกรีต โดยวิศวกร ที่มีความชำนาญการ มีใบอนุญาติควบคุมงาน ให้คำปรึกษา. การออกแบบสะพานคอนกรีัตอดแรง เป นคอนกรีตเสริมเหล็รรมดกธา แต เมื่ วงสะพานยาวเกอช ิน 400 ม 6.ถนน (คอนกรีต) ไร้ฝุ่น. แบบหล่อคอนกรีต การออกแบบ โครงสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน แบบหล่อคอนกรีต.

พื้นพิมพ์ลายคืออะไร พื้นพิมพ์ลาย stamped crete เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลาย ลงบนผิวหน้าคอนกรีตที่ได้รับการเสริมผิวหน้าให้แข็งแกร่งด้วย สีเพิ่ม. ทำถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม. ราคาประมาณเท่าไรครั การทำถนนคอนกรีต วันนี้เรามีวีธีทำถนนคอนกรีตมาเสนอให้ได้อ่านเป็นเกร็ดความรู้กันดังนี้ค่ะ การเตรียมการ 1.1 ชั้น Sub base ถึงลูกรัง ให้ทำการทดสอบ.. การแตกร้าวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบไหนมาดูกันเลยครับ Expansion Joint รอยต่อเพื่อการขยายตัว Contraction Joint รอยต่อเพื่อการหดตัว . 1. . รอยแตกแนวยาว.

การออกแบบถนนแอสฟัลต์คอนกรีตด้วย Superpave by Nonzakiz

 1. 1.4 ข อมูลคุณสมบ ัติวัสดุสําหรับออกแบบผ ิวทางคอนกร ีต - Modulus of Rupture ของคอนกรีต = 650 psi 1.5 อายุการออกแบบใช งานของถนน 20
 2. คือ รูัปตดถนน (Typical Cross Section) การวางแนว (Alignment) และทางแยกทางร (Section) วม การ ออกแบบที่ดีจะทําให ถนนใช งานได อยางมีประสิิทธภาพโดยเฉพาะอย.
 3. ค้นหาสินค้าที่ดีที่สุดของผู้ผลิต การออกแบบ ถนนคอนกรีต กับสินค้า การออกแบบ ถนนคอนกรีต ราคาถูกและมีคุณภาพสำหรับตลาดที่พูดภาษา thai ใน alibaba.co
 4. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Concrete Mix Design ผู้สอน อ.ดร.เจริญชัย ฤทธิรุท
 5. การออกแบบโครงสร างคอนกรีตเสริมเหล็ก -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562. . 312 หน า. 1. คอนกรีตเสริมเหล็ก. 2. การออกแบบโครงสร าง. i. ชื่อเรื่อง

-1- 3106-2012 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ( 3 ) ( reinforced concrete design ) จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก. พื้นถนนคอนกรีต: หรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนด และทำ การบ่มคอนกรีตเป็นการควบคุม และป้องกันไม่ให้น้ำในคอนกรีตระเหยออก. จากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้ทำเป็น 2 โครงการฯจริง โดยโครงการที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้าง. มาตรฐานการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing) 9 พ.ย. 2543 328/254

Check Pages 1 - 50 of Standard dwg - กรมทางหลวงชนบท in the flip PDF version. Standard dwg - กรมทางหลวงชนบท was published by jgv.r.msp on 2015-12-17. Find more similar flip PDFs like Standard dwg - กรมทางหลวงชนบท. Download Standard dwg - กรมทางหลวงชนบท PDF for free การไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากเสาเข็ม พบผู้ออกแบบรายหนึ่งออกแบบฐานรากรับพื้นโรงงานที่ยกสูงประมาณ 1.5 ม.โดยออกแบบฐานรากใช้เสาเข็มกลุ่ม และฐาน.

วิศวกรรมโยธา: ถนนลาดยาง

การขยับตัวของแบบหล่อคอนกรีต (Form or Subgrade Movement) รอยร้าวชนิดนี้มีสาเหตุมาจากความชื้น ซึ่งจะทำให้แบบพองตัวหรือแบบอาจไม่แข็งแรงพอรับน้ำหนักของ. คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูน ซีเมนต์ วัสดุผสม (เช่น หิน ทราย หรือ กรวด) และ น้ำ โดยอาจจะมีสารเคมี.

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท า 10 บทที่ 3 การบริหารจัดการก อสร างถนน ทางเดินและทางเท า 3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเท า การออกแบบถนนมีข อมูลประกอบ. วิศวกรรมการทาง : Highway Engineering การวางแผน การสำรวจออกแบบทางทางด้านเรขาคณิต การออกแบบทางโครงสร้างของถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต การซ่อมบำรุงรักษาทาง.. มาตรฐานปฏิบัติในการซ ่อมแซมคอนกรีต มยผ. 1901-51 isbn 978-974-16-5854-1 พิมพคร์้ังที่ 1 พ.ศ. 2551 จํานวน 200 เล่ จุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 บ้านป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (กม.ที่ 36+900) สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 44. การเทพื้นคอนกรีต เทคนิค วิธีการเทพื้นคอนกรีตในเรียบเนียน.

คู่มือการออกแบบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method โดย ส่วนออกแบบและแนะนําโครงสร้างชั้นทาง สํานักวิเคราะห์วิจัยและ คอนกรีต. คอนกรีตพรุน หรือคอนกรีตแบบดูดซับน้ำได้ (Permeable Concrete). หลายเมืองทั่วโลก มักประสบปัญหาน้ำท่วมขัง หรือระบายไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนัก ปัจจุบันการ. การออกแบบโครงสร้างชั นทางส้าหรับการบูรณะ เพื่อก้าหน Institute แนะน้าว่า Recycled Asphalt Concrete สามารถใช้แอสฟัลต์คอนกรีตจาก ถนนเดิม (Reclaimed Asphalt. การเทคอนกรีต(Placing) 3. สภาพการทางาน 4. การบ่มคอนกรีต(Curing) 5. การยึดรั้งตัว(Restraint) ปัจจัยที่ทาให้เกิดการแตกร้าว 36

การออกแบบถนนลาดยาง จะพิจารณาเป็นโครงสร้าง ระบบยืดหยุ่นตัวหลายชั้น ( Multilayered elastic system ) วัสดุแต่ละชั้น มีพิกัดยืดหยุ่น ( Modulus of elasticity ) และอัตราส่วนปัวซอง. คอนกรีต งานใต้น้ำ การเทคอนกรีตใต้น้ำเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในวงการก่อสร้าง คอนกรีตประเภทนี้จึงถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติไหลเข้าแบบง่าย มี. Aug 07 2019· ถนนคอนกรีตส่วนใหญ่ออกแบบให้รับน้ำหนักได้มากกว่า 10 ตัน ยกเว้นถนนทางหลวงบางสายที่รับน้ำหนักได้มากว่า 50 ตันก็มี จึงนิยมท คอนกรีตที่ผ่านการล้างมีความโดดเด่นในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องมีการตกแต่ง แต่อย่างใดพื้นผิวของมันนั้นมีพื้นผิวที่โดดเด่น นี่คือความสำเร็จ. แบบมาตรฐานงานสะพาน พ.ศ.2556 กรมทางหลวงชนบท แบบมาตรฐานงานทางและงานสะพาน ฉบับเมษายน ๒๕๕๖ นี้ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบทได้จัดทำ โ..

ผู้ให้บริการรับเหมาถมที่ ออกแบบ ก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน ลาดยาง ลานจอดรถ เทพื้นคอนกรีต ลานวางตู้คอนเทรนเนอร์ โดยวิศวกร มีใบอนุญาตควบคุมการ. วิธีทำหม้อคอนกรีตด้วยมือของคุณเอง? primushchestv มีเตียงคอนกรีตสำหรับดอกไม้ถนน? สิ่งที่เทคโนโลยีได้รับการทดสอบในกระบวนการสร้างชามดอกไม้ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเรา เท่ากัน การมีฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจะ ถนน เราจึงจะ. .ป.ช.ยโสธร ตรวจสอบโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านดอนเขือง-บ้านแหล่งแป้น ถูกแยกเป็น 2 โครงการทำมาจากต้นทางแต่ปลาย.

(2) กรมโยธาธิการและผงเมัือง มาตรฐานงานคอนกรีตเมื่อพิจารณาความคงทนและอาย ุการใชงาน้ (ปรับปรุงคร้ังที่ 1 ถนนคอนกรีตอายุยืนนานกว่าถนนลาดยาง เนื่องจากถนนคอนกรีตมีอายุอย่างน้อยที่สุดก็ราว ๆ 40 - 50 ปี ทำให้ค่าก่อสร้างถนนใหม่มีน้อยกว่า ซึ่งเมื่อ. คู่มือออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต โดยวิธี ACI Code (PDF) หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการคำนวณเพื่อการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต โดยเน้นให้เข้าใจถึง.

รถปูคอนกรีตอเนกประสงค์ เครื่องยนต์: 220 แรงม้า การประยุ [ ด้วยวัสดุโครงสร้างเคาน์เตอร์เป็นอิฐมวลเบา Q-Con สามารถออกแบบได้เองทั้งระยะรูปทรง การจัดวาง มีความแข็งแรง ป้องกันไฟ ติดตั้งง่ายและสะดวก. สวพ.ทล.208 : การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต สวพ.ทล.209 : การทดสอบหาค่าความขน้เหลวของคอนกรีตโดยการ หาค่าการยุบตว กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป มาตรฐานการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปใน. [Center][b]ปฏิบัติการที่ 10[/b] [b]เรื่อง [/b]การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และ การทดสอบแรงอัดคอนกรีต [b]เสนอ[/b] ผศ.ดร. เรืองรุชดิ์ ชีวะโรจน์ อ.ดร. ชัย.

158 Kasem Bundit Engineering Journal Vol.8 No.2 May-August 2018. การศึกษากระบวนการขั้นตอนการวางแผนออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่ คอนกรีตผสมเสร็จทีพีไอ (tpi) คอนกรีตผสมเสร็จทีพีไอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงสร้างทั่วไปโดยการออกแบบค่ากำลังอัดประลัยค่ายุบตัว ส่วนผสมประกอบ. การออกแบบอัตราการลาดยาง วพ.194 การกอสรางและประเมินความแข็งแรงของผิวถนนคอนกรีต. การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต (SLUMP TEST) คืออะไร การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีต ใช้เพื่อทดสอบหาค่าความข้นเหลวของคอนกรีตในสภาพเหลวโดยใช้วิธีการ. การตรวจวัดการวิบัติของถนนคอนกรีตเสริม ยุบตัวเมื่อรับน้ าหนักบรรทุกจากรถบรรทุกคอนกรีต ผลการ 2.1 การส ารวจและออกแบบ.

Video: Rdd ออกแบบและคำนวณพื้นถน

งานคอนกรีต คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการออกแบบเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบ ประกอบด้วย 1 Brutalist Architecture ที่ (เคย) ถูกนิยม. ในขณะที่สภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มุมมองของผู้คนก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ไม่นานนักแนวโน้ม. แม่พิมพ์สำหรับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นถนน พื้นจอดรถ 50,000 ครั้ง อายุการใช้งาน มากกว่า 2 ปี แม่พิมพ์ออกแบบมาให้สร้างลายหิน.

17. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต slideum.co

วิศวกรรมทางหลวง - วิกิพีเดี

ออกแบบถนนคอนกรีต. ออกแบบถนนคอนกรี พื้นพิมพ์ลาย ลายคอนกรีตพิมพ์ลาย รับทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย. การออกแบบในด้านความสวยงามของโครงสร้างอาคารจะ เช่น ขนาดของรถขนส่ง การรับน้ำหนักของถนน และขนาดของรถ ชิ้นส่วนคอนกรีต. คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท เอ็นที คอนกรีต เป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพดี ทางบริษัทฯ ได้ใช้ ปูนผงตราเพชร (อินทรี) 100 % ในการผลิตคอนกรีต ไม่ผสมเถ้าลอย ( Fly. โครงการอบรม RC Design After College การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหลังระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 8 Module 1 วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.256

ขายที่ดินลำลูกกา คลอง9 ที่ดินแบ่งขาย 1การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจควบคุมระยะไกลโดยอาศัยคลื่นวิทยุการออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต - Yotathai

Nirachorn.com : แบบฝึกหั

ประมาณการราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม โดย นายวศิน โรจนบวร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เมือวัน. คอนกรีตผสมเสร็จ กับประเภทในการใช้งาน. คอนกรีตผสมเสร็จมีหลายประเภท เราควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทในการใช้งาน ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีควร.

โปรแกรมออกแบบถนน - GooShared

3. การออกแบบพื้น คสล. - RcDesignNRR

ซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถนน . วิธีซ่อมรอยร้าวคอนกรีตถนนและวิธีแก้พื้นคอนกรีตแตกร้าวทั้ง 2 วิธีเป็นรอยร้าวซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีตมีสาเหตุ. พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ราคาต่อตารางเมตร ระหว่าง 500 - 600 บาท/ตารางเมตร ราคาพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamped Concrete) เมื่อเทียบกับพื้นที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ ราคาค่า. www.เช่าแบบเหล็ก.com. กัญญา แบบเหล็ก เช่าแบบเหล็ก ให้เช่า นั่งร้าน แบบเหล็ก ราคาถูกมาก แบบเหล็ก แบบหล่อถนน แบบหล่อพิเศษ แบบหล่อโค้ง แบบหล่อทางเท้า. เป็นเทคนิควิธีเซาะร่องถนนคอนกรีต อีกวิธีหนึ่งที่เอามาให้ดูครับ หลายๆคนคงเคยสังเกตเห็นสำหรับถนนทางเข้าบ้าน(โดยเฉพาะบ้านในโครงการบ้าน. ปัญหาการทรุดตัวของพื้นคอนกรีต เกิดจากหลายปัจจัยที่ทำให้ดินด้านล่างเกิดการทรุดตัวขึ้น โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้พื้น.

การทำ ถนนคอนกรีต ให้สวยทนและสวยนา

การออกแบบทาง - Kasetsart Universit

การก่อสร้างถนนคอนกรีต Road Construction - YouTub

โครงสร้างถนนและวิศวกรรมเทคนิคธรณี การสัมมนานิพนธ์ รณะนันทน์ : การสัมมนาวิศวกรรมการทาง ครั้งที่ 1 16-17 กรกฎาคม พ.ศ.2544 โรงแรมมิรา. ร้านหนังสือออนไลน์ ส่งด่วนไวมาก ขายหนังสือการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีกำลัง) รับบัตรเครดิตไม่บวกเพิ่ม ขายหนังสือทั้งมือหนึ่งและมือ.

มูลค่า 400 บาท

ข้อสังเกต 6 ประการถนนคอนกรีตยกตั

ถนนลาดยาง (อังกฤษ: Pavement) เป็นถนนที่สร้างขึ้นมาจากยางมะตอยชนิดแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวลาดยางนิยมใช้ในถนนทั่วไปรวมถึงลานที่จอดรถและสนามบิน. การออกแบบผิวทาง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะของผิวทาง มาตรฐานต่างๆ ผู้เขียน รศ. กวี.

ข่าวสารโยธาไทย - Yotathai
 • ทฤษฎี โคล เลอ ร์.
 • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส2.
 • UltraISO ถาวร.
 • บ้านติดหินกาบสวยๆ.
 • กาลเทศะ เขียนยังไง.
 • ยาอมแก้ไอแห้ง.
 • น้องมะลิ ลิ ซ่า.
 • สี อะ ค ริ ลิ ค มี กี่ ประเภท.
 • จอภาพทีวี.
 • ไมค์ทองคํา 9 ล่าสุด.
 • นักแสดงชาวไทย.
 • เศรษฐกิจโลกปี 2562.
 • สุภาษิตญี่ปุ่น ไทย.
 • ชนเผ่า โรมัน.
 • การ์ดยูกิแปลไทย ทั้งหมด.
 • วาดรูป วิว สีน้ำ.
 • ร้านชุดแต่งงาน ใกล้ฉัน.
 • การถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์.
 • Fresh Rose Deep Hydration Face Cream รีวิว.
 • แอ พ วิ่ง Samsung.
 • ยําไข่ปลาริวกิว.
 • วัง นก แก้ว กับ ไทรโยค วิว.
 • ความรู้สึกไม่ชัดเจน.
 • รถยนต์ไฟฟ้าจีน.
 • หน้าปกรายงาน มหาลัย.
 • ศราวุธ แปลอังกฤษ.
 • วิตามินดูดซึมที่ไหน.
 • โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท.
 • เรื่อง Spider Man.
 • สถานี ค้า นาซา ว่า.
 • Teleconverter 2x Sony.
 • แฝด โอ ล เซ่น.
 • Rheumatic fever criteria.
 • แอ พ แรม.
 • ป้าย ร้านซักรีด สวย ๆ.
 • ชั้น ดิน แป้ง.
 • จัดกระเป๋าพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด.
 • Moana เรื่องย่อ ภาษาอังกฤษ.
 • Sony Vegas ปรับ ภาพ ให้ ชัด.
 • นาฬิกา Tommy Hilfiger.
 • กระต่ายพันธุ์ french lop ราคา.